Yhdistyksen säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Puontpyölinjärvi-Frankböleträsket suojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Raaseporin kaupunki.
2 § Toiminta-alue
Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Raaseporin ja Salon kaupunkien alueella sijaitsevan Puontpyölijärven- Frankböleträsketin valuma-alueineen.
3 § Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vesien ja ympäristönsuojelua sekä asukkaiden yleistä viihtyvyyttä toiminta-alueellaan.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toiminta-alueellaan:
1) kokoaa vesien ja ympäristönsuojelusta kiinnostuneet keskitettyyn ja yhtenäiseen ympäristönsuojelutyöhön
2) kerää tietoja ympäristön tilasta ja suojelutoimenpiteiden tuloksista sekä tekee tarpeellisia esityksiä viranomaisille
3) antaa suosituksia sekä mahdollisuuksiensa mukaan neuvoo ja avustaa erilaissa ympäristönsuojelun edellyttämissä toimenpiteissä
4) toimittaa jäsenilleen selontekoja suorittamistaan tutkimuksista ja keräämistään tiedoista
5) avustaa viranomaisia antamalla tarvittaessa lausuntoja ja tietoja
6) pyrkii sovitellen, selvityksiä toimittamalla sekä muillakin tavoilla ehkäisemään ristiriitoja ympäristönsuojelua koskevissa kysymyksissä
7) harjoittaa vesien ja ympäristönsuojeluun liittyvää valistus- ja tiedotustoimintaa
8) ylläpitää toimintansa edellyttämää yhteyttä virastoihin, laitoksiin ja yhteisöihin
4 § Jäsenet
Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö, jotka omistavat tai hallitsevat Puontpyölinjärven-Frankböleträsketin rannalla olevaa maata sekä hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet hakemusten perusteella.
5 § Jäsenen eroaminen tai erottaminen yhdistyksestä
Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Mikäli jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kahden viimeksi kuluneen vuoden kuluessa katsotaan hänen eronneen yhdistyksestä.
6 § Jäsenmaksu
Toiminnastaan aiheutuvien kustannusten kattamiseksi yhdistys perii jäseniltään vuosittain jäsenmaksun. Vuosikokous määrää jäsenmaksun suuruuden ja hallitus maksun suorittamisen ajasta ja tavasta.
7 § Hallitus
Yhdistyksen hallintoa hoitaa yhdistyksen hallitus, johon kuuluu 4 -6 jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet valitaan vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi, puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on saapuvilla. Jokaisella hallituksen jäsenellä on hallituksen kokouksessa yksi (1) ääni.
Hallitus voi keskuudestaan asettaa työvaliokunnan ja määrättyjä tehtäviä varten valiokuntia, jotka toimivat hallituksen alaisina.
8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
9 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
10 § Yhdistyksen kokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä heinä-elokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää.
Yhdistyksen kokouksessa jäsenmaksunsa suorittaneella jäsenellä on yksi ääni. Yksi jäsen voi käyttää enintään kahta valtakirjaa.
11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu tienvarteen laitetulla ilmoituksella kiinnitetään vähintään kahteen kohtaa, toinen etelästä Raaseporin ja toinen pohjoisesta Salon suunnasta tuleville vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Lisäksi kutsu lähetetään sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle
12 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 Kokouksen avaus
2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 Todetaan läsnä olevat
5 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6 Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
7 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8 Vahvistetaan seuraavaa toimintakautta varten toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus perusmaksuyksikköä kohden
9 Päätetään hallituksen ja valiokuntien jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja muista korvauksista
10 Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
11 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle
12 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä
13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14 Kokouksen päättäminen
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle toukokuun loppuun mennessä.
13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen sen toiminta-alueella purkamisesta päättävän kokouksen mukaisesti. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.